Pluspaket

Hyrbil

Tillägget ersätter kostnader för hyrbil om du får en skada på eller förlorar den försäkrade bilen, och skadan omfattas av försäkringen eller vagnskadegarantin. Du får ersättning för 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden för bilhyra.

Assistans

Assistansförsäkringen ger dig hjälp på vägen inom en timme om du drabbas av exempelvis bensinstopp, urladdat batteri, inlåsta nycklar eller maskinfel.

Självriskskydd

Minskar den ordinarie vagnskadesjälvrisken ned till 0 kr vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man samt vid kollision utomlands med annat identifierat fordon. Har bilen vagnskadegaranti ersätts istället den självrisken med upp till 6 000 kr.