Fråga 3

Med sjukdomstillstånd menar vi av läkare diagnosticerad sjukdom eller ett annars identifierat eller upplevt tillstånd av ohälsa.

Med allvarlig sjukdom menar vi Socialstyrelsens definition:

• Mycket omfattande funktionsnedsättning. 
• Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året. 
• Efter lång tids sjukdom eller skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling. 
• Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år.