Ansvarsskada – om du fått skadeståndskrav

Har du fått skadeståndskrav? Här anmäler du enkelt din skada direkt online.

Om du krävs på skadestånd på grund av skada ska du anmäla kravet till oss så fort som möjligt. Din försäkring kan lämna ersättning för skadestånd i samband med person- eller sakskada som du orsakat till exempel genom vårdslöshet och som du enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att betala. Försäkringen gäller för dig som privatperson. Du kan enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.

Innan du anmäler

  • Spara kravbrevet eller fakturan du har mottagit.
  • Det är viktigt att du inte betalar kravet innan vi har utrett om du är skadeståndsskyldig och hur mycket du i så fall är skyldig att betala.

Anmäl ansvarsskada

Så här gäller din försäkring

Din hemförsäkring ersätter skadeståndskrav som överstiger din grundsjälvrisk. Om kravet understiger självrisken kommer vi inte att utreda om du är skyldig att betala kravet eller inte.

Högsta ersättningsbelopp vid personskada är 5 000 000 kronor per skadetillfälle och vid sakskada ersätter vi högst 5 000 000 kronor per försäkringsår.

Självrisk

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.

Tänk på!

Alla saker och händelser ersätts inte genom försäkringen. Skador som du orsakat en annan person som ingår i försäkringen ersätts till exempel inte. Inte heller skador som du vållat uppsåtligen.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Du anmäler skadan till oss.
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig. Om du är skadeståndsskyldig förhandlar vi med den som kräver skadestånd.
  5. Om vi ska betala ut skadestånd gör vi det till den som kräver skadeståndet. Självrisken får de kräva direkt från dig.
  6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.