Skadeanmälan för rättsskydd

Har du hamnat i en tvist i domstol och anlitat ett juridiskt ombud? Då kan du ha rätt till ersättning. Läs mer och anmäl din skada här!

Om du hamnar i en tvist i domstol och anlitar ett juridiskt ombud kan du ha rätt till ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader genom rättskyddsmomentet i din hemförsäkring. 

Innan du anmäler

  • Anlita ett juridiskt ombud som ansöker om rättsskydd till oss.
  • Det juridiska ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till i vilken ort domstolen ligger och vad tvisten handlar om. Ombudet ska också vara ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på advokatbyrå eller kunna visa särskild lämplighet för uppdraget.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och försäkringsbelopp

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. För rättsskyddet gäller särskild självrisk som är 20 % av skadekostnaden, lägst vald grundsjälvrisk (som normalt är 1 500 kronor) och högst 40 000 kronor.

Högsta ersättningen genom försäkringen är 400 000 kronor.

Tänk på!

Alla saker och händelser ersätts inte genom försäkringen. Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med ersätts till exempel inte. Tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn ersätts om tvisten uppkommit tidigast ett år efter att äktenskapet tog slut. Brottsmål och så kallade småmål där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt prisbasbelopp ersätts inte heller.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Ditt ombud anmäler skadan till oss.
  2. Ett ärende registreras och ombudet får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi ditt ombud angående kompletteringar.
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till ditt ombud.
  5. Vi betalar de specificerade fakturor som ditt ombud skickar till oss. Självrisken får ombudet kräva direkt från dig.
  6. När utbetalningen är klar eller uppgår till 400 000 kronor avslutas ärendet hos oss.