Fråga 2

Du ska vara fullt frisk och inte ha någon pågående eller planerad undersökning, behandling eller kontroll för konstaterat eller misstänkt hälsobesvär. Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt arbete och inte uppbär sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan (till exempel sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.